เว็บไซต์ครูวันดี จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 จากคุรุสภา
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น

วิทยากรอบรมระบบงานทะเบียนวัดผล
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ


Copyright © 2013 : http://www.kruwan-d.info , All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทอง0
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร