น.ส.ฉัตราภรณ์ รักการเขียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 
 (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) 
 อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร