กรวย คือ ติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน

     และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรงเรียกรูป

     เรขาคณิตสามมิตนั้นว่า กรวย

 

     ส่วนประกอบของกรวย

 

 

     พื้นที่ผิวของกรวย

     1) ซ้าย: ส่วนของฐาน

         พื้นที่ฐานเป็นรูปวงกลม

     2) ขวา : ส่วนของข้างกรวย

         เป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง

                           1)                                                                  2)