ทรงกระบอก (Cylinder) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีฐานทั้งสองข้างเป็นรูปวงกลม

     ที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้น

     ด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

     ความยาวของเส้นรอบรูปวงกลมที่เป็นฐานและมีความกว้างเท่ากับความสูงของทรงกระ

     บอกพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เรียกว่า  “พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก”  และ ผลบวก

     ของพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก เรียกว่า “พื้นที่ผิวของทรงกระบอก”

     และมีทรงกระบอกอีกหนึ่งแบบซึ่งมีลักษณะมองจากทางด้านนอกมีรูปร่างคล้ายกับทรง

     กระบอกธรรมดาแต่พื้นที่ตรงกลางว่างเปล่าตัวอย่างเช่น ขลุ่ย เป็นต้นเรียกว่ากลวง

     “ทรงกระบอกกลวง”

เมื่อ r คือรัศมีภายใน
R คือ รัศมีภายนอก
h คือ ส่วนสูง