ปริซึม(Prism)คือ รูปทรงซึ่งมีผิวหน้าบนและล่าง เรียกว่า ฐาน ซึ่งอาจเป็นรูปสาม

    เหลี่ยมสี่เหลี่ยม หรือหลายเหลี่ยมก็ได้ที่เท่ากันทุกประการส่วนผิวด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม

   ด้านขนานถ้าผิวด้านข้างของรูปปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตั้งฉากกับฐานของปริซึม

   เราเรียกปริซึมชนิดนี้ว่า ปริซึมตรงถ้าผิวด้านข้างไม่ตั้งฉากกับฐานเราเรียกว่าปริซึมเอียง

   กล่องสี่เหลี่ยมเป็นตัวอย่างของปริซึมตรงมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมอนขวานเป็นตัว

   อย่างของปริซึมตรงมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมปริซึมที่มีผิวหน้าทั้งหกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

   เราเรียกว่า รูปลูกบาศก์(cube) เช่น ลูกเต๋า เป็นต้น 

      

    

 

การเรียกชื่อของปริซึม จะเรียกตามฐานของปริซึม ดังตัวอย่าง