พื้นผิว หมายถึงบริเวณผิวนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฎให้เห็น รับรู้ได้ด้วยการรับสัมผัส

    ทางตาและกายสัมผัส ก่อให้เกิดความรู้สึกใน ลักษณะต่าง ๆ กันโดยมีจุด์ประสงค์ที่นำข้อ

    มูลที่ได้จากเรื่องพื้นที่ผิวซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พื้นผิวของปริซึม พื้นผิวของปริซึม

    พื้นผิวของพีระมิด พื้นผิวของกรวย พื้นที่ผิวของทรงกลมผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการ

    รายงานเนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจัดทำเว็บเพจเรื่องพื้นที่ผิวผู้จัดทำขอขอบคุณ

    คุณครู วันดี กุลภัทร์แสงทอง ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษารวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่

    ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลมาโดยตลอดผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้

    และประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน