ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
*1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ  25 บาทไทย
The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam.

                                     

1 Brunei Dollar approximately equals 25 Thai Baht