เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน “สกุลเงิน”ถือ ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงินในแต่ละกลุ่มประเทศ การใช้ภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้า ซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องรู้จักและเรียนรู้สกุลเงินของแต่ละประเทศเพื่อ การค้าเสรีในอนาคต