อาเซียนเป็นการรวมตัวของ 10 ประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ อาหารการกินรวมถึงการแต่งกายที่แตกต่างกันได้ โดยแต่ละประเทศก็จะมีชุดประจำชาติของประเทศนั้นๆ ชุดประจำชาติของประเทศต่างๆในอาเซียนก็จะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ รวมถึงความสวยงามที่ต่างกันไปอีกด้วย