เว็บไซต์ครูวันดี จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
Copyright © 2013 : http://www.kruwan-d.info , All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
1. ข้อมูลทั่วไป

            รหัสวิชา  :  ง23201
            รายวิชา  :  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
           
2. ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้


3. มาตรฐานรายวิชา

            สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้    การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

            สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ


4. คำอธิบายรายวิชา

            มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการสร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงานและอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริตและแนวทางในการประกอบอาชีพ  สามารถคิด ออกแบบ สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีจิตสำนึกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
            2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
            3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์
            4. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ข้อความลงในเว็บเพจ
            5. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
            6. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ตารางลงในเว็บเพจ
            7. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
            8. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
            9. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเพิ่มลูกเล่นและมัลติมีเดียลงในเว็บเพจ
            10. มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเผยแพร่เว็บไซต์สู่อินเทอร์เน็ต